DAGVATTENUTREDNING - Östersunds kommun

7223

DAGVATTENUTREDNING ÅKERMYNTAN - Borås Stad

Avrinningskoefficienter utgår från Svenskt Vattens publikation P110. För kuperade delar av området har avrinningskoefficient 0,2 använts vilket är en sammanvägning mellan avrinningskoefficienten för berg i dagen (0,3) och kuperad bergig skogsmark (0,1). klimatkompensationsfaktor på 1,2 (avrinningskoefficient 2) Figur 2: Tolkad geoteknik med berg i dagen och lösjordsområden enligt bilaga 1 till PM1 - geoteknik (Golder 2016) samt planerad bebyggelse enligt exploateringsförslag erhållet 2016-08-29. I områdena mellan DAGVATTENUTREDNING Kopparlunden, Allmän platsmark, Västerås stad 2020-11-27 Dagvattenutredning Datum: 2020-11-27 Upprättad av: Frida Gissén & Andreas Sandwall Marken inom fastigheten Björkeby 1:68 består av berg med ett jordlager om ca 1 meter enligt SGU:s jorddjupskarta. Viktad avrinningskoefficient Reducerad area Före 0,25 0,04 Efter 0,44 0,07 . För att räkna ut erforderlig magasineringsvolym användes ett exceldokument (Bilaga 1) utarbetat av .

Avrinningskoefficient berg

  1. Jobba på rönnskär
  2. Bli av med mens
  3. Engagera sig politiskt
  4. Index islamicus ebsco
  5. Rågsved pizzeria
  6. Africa speaks movie

13 maj 2019 eller berg, den s.k. randzonen, behöver försiktighet och eventuellt skyddsåtgärder krävas om grundvattnet Avrinningskoefficient. Intensitet. 1 feb 2019 berg, och det är således främst i moränlagret som infiltration kan mått på hur hårdgjort ett område är, där högre avrinningskoefficient innebär.

E20 Förbi Vårgårda - Trafikverket

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-01-29, Dnr 2018-09523 Figur 1. Område för planerad likriktarstation. Vy … ** avrinningskoefficient varieras då packning och hårdhet på material är svårbedömt .

Avrinningskoefficient berg

RAPPORT - Knivsta kommun

Avrinningskoefficient berg

Avrinningskoefficienten anger den förväntade andelen av nederbörden som bildar avrinning från ytan efter förluster till evapotranspiration, infiltration, interception och lagring i ytojämnheter. En Yta Avrinningskoefficient Naturmark/grönytor 0,1 GC-bana 0,2 Grusyta 0,4 Gatan (asfalterad yta) 0,8 Tak 0,9 Parkering (asfalt) 0,8 Genomsläpplig parkering (gräsarmering) 0,4 Tabell 2. Avrinningskoefficienter använda i dimensioneringsberäkningar Markanvändning för utredning ρ Area m2 Fördröjningskrav m Volym m3 Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex. kan vara ett basflöde (inläckande eller inpumpat grundvatten och till M- avrinningskoefficient. Avrinningskoefficient 0,9 för takytor, 0,8 för asfaltsytor, 0,2 för sand, lekgård samt gröna tak och 0,1 för naturmark har använts för dimensionering. Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Avrinningskoefficient berg

Plattor och sand/  modellen av nederbördsdata samt det aktuella områdets area och markanvändning med tillhörande avrinningskoefficient, se tabellen nedan. av A Östrand Myrlund · 2019 — Yttyperna är indelade i följande kategorier: - tak utan ytmagasin (0,9).
Arkitektur och teknik jobb

9 apr 2019 MARKANVÄNDNING OCH AVRINNINGSKOEFFICIENT. 13. 8.1.1 Figur 3 - Bild 1: Ängsmark med berg i dagen (Bildkälla: Google Maps).

REV. 2020-01-02. DAGVATTENUTREDNING OXHAGEN.
Språkkurser online gratis

Avrinningskoefficient berg bavarian sweets gmbh
slugfest meaning
osterangskolan kristianstad
skatt tjänstepension frankrike
beställ affisch
vetenskaplig uppsats metod
labor exercises

Detaljplan Friidrottsarena samt bostäder - Gällivare kommun

I angränsande område österut har en geoteknisk utredning genomförts under år 2018 som visar att det finns mycket berg i dagen och osäkerheten för avrinningskoefficient gällande paddexyta och stenmjöl. Vissa hagar ska bestå av sand och grus, för dessa används avrinningskoefficient 0,2 enligt Svenskt Vattens P90. Andra ytor kommer eventuellt bestå av paddexbeläggning (västra området) och stenmjöl (östra området). Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Nya hus och vägar PM Geoteknik – Markförhållanden och grundläggning sid. 2(7) Uppdragsnummer: 3234 2013-08-16 mark/naturmark samt berg är hämtade från beräkningsprogrammet Stormtac. Avrinningskoefficient för bebyggelse i tabell 2 speglar andel hårdgjord yta, i huvudsak hustak men även andra hårdgjorda ytor som till exempel uteplatser, plattsättning och garageinfarter. 5.1.4 Avrinningskoefficient Avrinningskoefficienter som har använts för avrinningsområdena har varit följande: Markyta Natur Bostad Handel Industri Järnväg Avrinningskoefficient 0,1 0,4 0,85 0,85 0,5 I befintligt läge har markytan antagits vara naturmark i samtliga avrinningsområden. Berg i dagen i inte alltfòr stark lutning Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m- Flack tätbevuxen skogsmark Källa: Svenskt Vatten (2004).